QQ Online Status

索引

帐号未开通"QQ在线状态",需先登录"QQ在线状态"官网http://wp.qq.com/开通

可选的图标

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5
01(00+n) 图 图 图 图 图
02(05+n) 图 图 图 图 图
03(10+n) 图 图 图 图 图
04(15+n) 图 图 图 图 图
05(20+n) 图 图 图 图 图
06(25+n) 图 图 图 图 图
07(30+n) 图 图 图 图 图
08(35+n) 图 图 图 图 图
09(40+n) 图 图 图 图 图
10(45+n) 图 图 图 图 图
11(50+n) 图 图 图 图 图

泰国图标http://qq.sanook.com/myqqicon/

自定义在线风格图片

用JS实现,具体步骤如下:

1) 申请代码(v=1或v=3;v=2过于复杂舍弃)

<!-- ######### ######### ######### Version 1 ######### ######### ######### -->
<a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=1&uin=11552698&site=qq&menu=yes" target="_blank">
	<img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:11552698:47" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息" />
</a>

<!-- ######### ######### ######### Version 3 ######### ######### ######### -->
<a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=11552698&site=qq&menu=yes" target="_blank">
	<img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:11552698:47" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息" />
</a>

2) 定义online数组,必须是online命名

<script>var online= new Array();</script>

3) 获取在线状态

<script src="http://webpresence.qq.com/getonline?Type=1&271569542:"></script>

可以获取多个,必须以冒号分隔,以冒号结尾,比如:

<script src="http://webpresence.qq.com/getonline?Type=1&271569542:78293657:123456:"></script> 

online[0]=0 ,表示271569542离线

online[1]=1 ,表示78293657在线

online[2]=1 ,表示123456在线

填写号码的先后顺序,分别对应数组online的0、1、2

4) 添加代码

src='http://wpa.qq.com/pa?p=1:80000805:1' 替换为自己的图片,比如:

<script>
	if (online[0] == 1) {
		document.write('<a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=1&uin=271569542&site=qq&menu=yes" target="_blank">
			<img border="0" src="http://xxxxx/online.jpg" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息" />
		</a>')
	} else {
		document.write('<a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=1&uin=271569542&site=qq&menu=yes" target="_blank">
			<img border="0" src="http://xxxxx/outline.jpg" alt="点击这里给我留言" title="点击这里给我留言" />
		</a>')
	}
</script>

用jQuery实现自定义

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">var online= new Array();</script>
<script type="text/javascript" src="http://webpresence.qq.com/getonline?Type=1&11995630:11552698:"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
	var qq = new Array()
	qq[0] = 11995630;
	qq[1] = 11552698;
	var qqOnImg = 'http://clipboard.googlecode.com/svn/ico/qq/myqqicon_06_on.gif';
	var qqOffImg = 'http://clipboard.googlecode.com/svn/ico/qq/myqqicon_06_off.gif';
	var qqAllHtml = '';
	for (var i=0 ; i < qq.length ; i++) {
		var qqNum = qq[i];
		if (online[i] == 1) {
			qqHtml = '<a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=1&uin=' + qqNum + '&site=qq&menu=yes" target="_blank"><img border="0" src="' + qqOnImg + '" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息" />' + qqNum + '</a>';
		} else {
			qqHtml = '<a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=1&uin=' + qqNum + '&site=qq&menu=yes" target="_blank"><img border="0" src="' + qqOffImg +'" alt="点击这里给我留言" title="点击这里给我留言" />' + qqNum + '</a>';
		}
		qqAllHtml = qqAllHtml + qqHtml;
	}
	$qqAllHtml = qqAllHtml;
	$("#qqwp").html($qqAllHtml);
})
</script>

Last edited Jul 23, 2011 at 8:40 AM by bubujie, version 37

Comments

No comments yet.